Jaarverslag

JAARVERSLAG STICHTING SOTO ZENCENTRUM SUIREN-JI

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Soto Zen-centrum Suiren-Ji over 2018.
Sinds 1993 biedt Stichting Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zenmeditatie in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting is het bevorderen van de interesse en de studie, het beoefenen en verbreiden van het zenboeddhisme.

Surien-Ji heeft zijn oorsprong in Leiden. Na een periode van rust is in 2013 besloten uit te kijken naar een locatie buiten Leiden. Een nieuwe locatie is betrokken in Nijmegen Noord (op de grens tussen Bemmel en Lent), gelegen in het groen en vlakbij de Waal. Een voormalige stal is omgebouwd tot een volwaardige tempel, inclusief Hondo (schrijnruimte) en Zendo (meditatieruimte). Na een verbouwing van enkele maanden heeft de tempel op 19 april 2015 haar deuren voor het publiek geopend.

Het zencentrum in Bemmel is nu bijna vier jaar geopend. Er vindt op reguliere basis zenmeditatie plaats op woensdag- en donderdagavond, waarbij geïnteresseerden vrij kunnen inlopen. Tevens worden beginnerstrainingen, sesshins (meerdaagse retraites), zendagen en -ochtenden georganiseerd. Het zencentrum en de bijbehorende tuin is in beginsel elke dag geopend voor bezoekers.

In het vijfentwintigste jaar van haar bestaan schetst dit verslag een beeld van wat er gebeurd is in het afgelopen jaar en wordt er een korte schets gegeven van wat er nog staat te gebeuren.

En wederom is in 2018 ontzettend veel werk verzet. We willen daarom vooral degenen bedanken die zich belangeloos hebben ingezet voor het zencentrum.

ORGANISATIE

Vrijwilligers en bestuur
De organisatie van Suiren-Ji wordt geheel gevoerd door vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur is eind 2018 ongewijzigd gebleven.

Donateurs
Donateurs van Suiren-Ji worden in staat gesteld de meditaties bij te wonen, de nieuwsbrief van Suiren-Ji te ontvangen en kunnen tevens meedoen aan zazenochtenden, -dagen en weekenden. Het aantal vaste donateurs is met de opzegging van het pand begin 2011 aan de Hogewoerd flink gedaald en is nog niet aangetrokken. Wel worden er op meer incidentele basis donaties gedaan door bezoekers van het zencentrum en mensen die meerdaagse trainingen bijwonen.

Financiën
Agelopen jaren heeft het zencentrum de huur grotendeels betaald vanuit een bedrag overgehouden uit de verkoop van het pand in Leiden. Die reserves zijn nagenoeg uitgeput. Er moeten dus nieuwe bronnen van inkomsten worden aangeboord. De inkomsten over 2018 overtreffen die van 2017, maar de inkomsten van buitenaf waren nog steeds bescheiden. Zie voor meer informatie over de donaties het financiële jaarverslag over 2018.

Inrichting tempel en tuin
Afgelopen jaar zijn de tatami-matten vervangen door kunstoflaminaat om zo de stookkosten te drukken. In 2019 zal met dat doel ook het plafond worden geïsoleerd. De kosten hiervoor zijn resp. worden betaald door de verhuurder. Een deel van de tatami-matten is hergebruikt voor het maken van een nieuwe tan in de ontvangst/eetruimte en in de gang. Daarvan kan gebruik worden gemaakt tijdens lezingen en andere op publiek gerichte activiteiten door personen die minder goed ter been zijn en om die reden niet lang op de grond kunnen zitten.

In 2017 is een nieuwe toegangspoort gebouwd en een tuin in Japanse stijl aangelegd. De tuin is in beginsel alle dagen overdag opgesteld voor bezoekers die daar even willen rondkijken of verpozen. In 2018 is een klein houten ‘theehuisje’ in de tuin neergezet. Dit is gebouwd door Zeshin van der Plas (zoveel mogelijk met hergebruik van bestaande materialen). Bezoekers aan de tuin kunnen daar desgewenst even (beschut) gaan zitten om te genieten van de tuin of uit te rusten van een wandeling in park Lingezegen. Zij kunnen tevens van de gelegenheid gebruik maken om binnenin het zencentrum een kijkje te nemen.

Publiciteit
Via de website kunnen bezoekers op de hoogte raken van de activiteiten van het zencentrum, de agenda en het gedachtengoed. Op de website is ook een flink aantal artikelen te vinden. Het zencentrum heeft tevens een Facebookpagina waarop activiteiten worden aangekondigd en nieuwsberichten worden geplaatst. Tevens wordt er maandelijks een nieuwsbrief uitgegeven met een aankondiging van activiteiten en inhoudelijke bijdragen. Daarnaast worden open dagen georganiseerd. Deze worden breed aangekondigd op onder meer de eigen internetsite, de site van het Boedhistisch Dagblad en met behulp van flyers.

Website
In 2018 is er een nieuwe website gebouwd nadat de oude was geïnfecteerd en om die reden van de server moest worden verwijderd. Dit is gebeurd met hulp van vrijwilligers. De website zal in 2019 nog nader worden aangevuld en verder worden gestroomlijnd.

Activiteiten
In 2018 zijn er drie beginnerstrainingen gestart. Tevens hebben er in de weekenden diverse meditatieochtenden, dagen en -weekenden plaatsgevonden. Op woensdag- en donderdagavond was er meditatie voor gevorderden, waarbij geïnteresseerden met enige meditatie-ervaring vrij konden inlopen. Afgelopen jaar is er twee keer een 7 daagse sesshin gehouden. Tevens worden filmavonden georganiseerd en ceremonies gehouden bijvoorbeeld ter gelegenheid van Hanamatsuri (viering van de geboorte van boeddha) en Toya (feest van de zonnewende). Afgelopen jaar heeft er tevens een overlijdensceremonie plaatsgevonden.

Naast activiteiten ten behoeve van sanghaleden en mensen van buitenaf die een meditatiedag of meerdaagse retraite wensen bij te wonen, worden er activiteiten ontplooid voor een breder publiek. Zo zijn er afgelopen jaar diverse bezoeken gebracht aan het zencentrum door scholen, o.a. ‘IKC de Tichelaar uit Gendt’. Schoolklassen krijgen dan voorlichting over het leven van boeddha en het (zen)boeddhisme. Ook andere geïnteresseerde groepen zijn welkom. In december werd een bezoek gebracht aan het zencentrum door een taekwondo-groep waarover een stukje werd gepubliceerd in het ‘Gemeentenieuws Lingewaard’. Voor dergelijke activiteiten vraagt het zencentrum geen vergoeding.

De tempel was in 2018 ook geopend voor (andere) geïnteresseerden die wilden rondkijken of aan de meditatie wilden deelnemen. Tevens bestond de mogelijkheid voor een persoonlijk onderhoud met de leraar.

Blik vooruit
De inspanningen voor de komende periode zullen zich met name richten op het uitbreiden van de bestaande activiteiten. Begin januari vindt weer een open dag plaats en kort daarna start een beginnerstraining.

PERSONELE SAMENSTELLING

BESTUUR

Het bestuur van de stichting Suiren-Ji bestond op 31 december 2018 uit de volgende leden:

Marieke van Ommeren (voorzitter)
Dennis Bosch (secretaris)
Idzard de Jong (penningmeester)

Bemmel, januari 2019
Namens Suiren-Ji, Marieke van Ommeren