Jaarverslag

JAARVERSLAG STICHTING SOTO ZENCENTRUM SUIREN-JI

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Soto Zen-centrum Suiren-Ji over 2020.

Sinds 1993 biedt Stichting Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zenmeditatie in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting is het bevorderen van de interesse en de studie, het beoefenen en verbreiden van het zenboeddhisme.

Surien-Ji heeft zijn oorsprong in Leiden. Na een periode van rust is in 2013 besloten uit te kijken naar een locatie buiten Leiden. Een nieuwe locatie is betrokken in Nijmegen Noord (op de grens tussen Bemmel en Lent), gelegen in het groen en vlakbij de Waal. Een voormalige stal is omgebouwd tot een volwaardige tempel, inclusief Hondo (schrijnruimte) en Zendo (meditatieruimte). Na een verbouwing van enkele maanden heeft de tempel op 19 april 2015 zijn deuren voor het publiek geopend.

Het zencentrum in Bemmel is nu bijna zes jaar geopend. Er vindt op reguliere basis zenmeditatie plaats op de donderdagavond, waarbij geïnteresseerden vrij kunnen inlopen. Tevens worden beginnerstrainingen, sesshins (meerdaagse retraites), zendagen en -ochtenden georganiseerd. Ook vinden er ceremonies plaats bij overlijden en worden er activiteiten georganiseerd voor een breder publiek, zoals bezoeken door scholen of andere geïnteresseerde groepen. Het zencentrum en de bijbehorende tuin is in beginsel elke dag geopend voor bezoekers.

In het zevenentwintigste jaar van haar bestaan schetst dit verslag een beeld van wat er gebeurd is in het afgelopen jaar en wordt er een korte schets gegeven van wat er nog staat te gebeuren.

Surien-Ji draait op de inzet van vrijwilligers. Niemand ontvangt enige vergoeding. Wij willen iedereen bedanken die die zich belangeloos heeft ingezet voor het zencentrum.

ORGANISATIE

Vrijwilligers en bestuur
De organisatie van Suiren-Ji wordt geheel gevoerd door vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur is eind 2020 ongewijzigd gebleven.

Donateurs
Donateurs van Suiren-Ji worden in staat gesteld de meditaties bij te wonen en kunnen tevens meedoen aan zazenochtenden, -dagen en -weekenden. Het aantal vaste donateurs is met de opzegging van het pand begin 2011 aan de Hogewoerd flink gedaald en is niet aangetrokken. Wel worden er op meer incidentele basis donaties gedaan door bezoekers van het zencentrum en mensen die meerdaagse trainingen bijwonen. Echter, door de coronapandemie hebben er weinig activiteiten kunnen plaatsvinden. Er zijn dan ook geen nieuwe vaste donateurs bijgekomen. Wel worden er incidentele donaties gedaan in het offerblok.

Financiën
Agelopen jaren heeft het zencentrum de huur grotendeels betaald vanuit een bedrag overgehouden uit de verkoop van het pand in Leiden. Die reserves zijn inmiddels uitgeput. De financiële situatie van het zencentrum is eind 2020 penibel. De donaties zijn net toereikend om het zencentrum draaiende te houden omdat er nog een klein beetje eigen vermogen resteert, maar de vraag is of die donaties zullen blijven binnenkomen. Het blijft daarom van belang om nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. Echter, het streven blijft er op gericht om het zencentrum voor iedereen toegankelijk te houden. Zie voor meer informatie over de donaties en uitgaven het financiële jaarverslag over 2020.

Inrichting tempel en tuin
In 2017 is een nieuwe toegangspoort gebouwd en een tuin in Japanse stijl aangelegd. De tuin is in beginsel alle dagen overdag opgesteld voor bezoekers die daar even willen rondkijken of verpozen. In 2018 is een klein houten ‘theehuisje’ in de tuin neergezet. In 2020 is daar een nieuwe ‘beltoren’ (Shôrô) aan toegevoegd. Dit alles is gebouwd door Zeshin van der Plas (zoveel mogelijk met hergebruik van bestaande materialen) die ook de bel heeft gedoneerd. Bezoekers aan de tuin kunnen daar desgewenst even (beschut) gaan zitten om te genieten van de tuin of uit te rusten van een wandeling in park Lingezegen. Zij kunnen tevens van de gelegenheid gebruik maken om binnenin het zencentrum een kijkje te nemen. Er zijn geregeld bezoekers die even verpozen in de tuin, ook in coronatijd.

Publiciteit
Via de website kunnen bezoekers op de hoogte raken van de activiteiten van het zencentrum, de agenda en het gedachtengoed. Op de website is ook een flink aantal artikelen te vinden. Het zencentrum heeft tevens een Facebookpagina waarop activiteiten worden aangekondigd en nieuwsberichten worden geplaatst. Tevens wordt er maandelijks een nieuwsbrief uitgegeven met een aankondiging van activiteiten en inhoudelijke bijdragen op het terrein van het zenboeddhisme. De redactie wordt gevoerd door Zeshin van der Plas en Ton Akveld. Daarnaast worden open dagen georganiseerd. Deze worden breed aangekondigd op onder meer de eigen internetsite en de site van het Boeddhistisch Dagblad en veelal ook met behulp van flyers en reclameborden langs de weg.

Activiteiten en de coronapandemie
Normaliter worden er het gehele jaar activiteiten georganiseerd. Op 26 januari heeft nog een open dag plaatsgevonden die goed werd bezocht. Op 18 maart 2020 moest het zencentrum echter haar deuren sluiten als gevolg van de Covid-19 uitbraak. Het zencentrum was gesloten tot 1 juni 2020. Daarna kon de wekelijkse meditatieavond voor gevorderden (waarbij geïnteresseerden met enige meditatie-ervaring vrij kunnen inlopen) weer doorgang vinden. Echter, er hebben geen zenochtenden, -dagen of -weekenden plaatsgevonden omdat het daarbij niet goed mogelijk is de benodigde 1,5 meter afstand te bewaren. Wel was er op 6 september nog een open dag en heeft nadien een beginnerstraining plaatsgevonden.

Naast activiteiten ten behoeve van sanghaleden en mensen van buitenaf die een meditatiedag of meerdaagse retraite wensen bij te wonen, worden er activiteiten ontplooid voor een breder publiek. Zo is er bijvoorbeeld gelegenheid tot een bezoek aan het zencentrum door schoolklassen en zijn er met Hannamatsuri (de geboorte van Boeddha) altijd andere activiteiten voor kinderen. Dergelijke activiteiten hebben dit jaar echter geen doorgang kunnen vinden.

Wel was er – buiten de perioden waarin het zencentrum gesloten was als gevolg van de lockdown –  gelegenheid voor geïnteresseerden om rond te kijken of aan de meditatie deel te nemen. Tevens bestond de mogelijkheid voor een persoonlijk onderhoud met de leraar.

Podcast
In 2020 is het zencentrum gestart met een podcastserie voor iedereen vrijelijk te beluisteren via de website. Daarmee tracht het zencentrum  – in ieder geval ten dele – tegemoet te komen aan de behoefte onder sanghaleden aan onderricht in tijden van corona. Het is tevens een mooie manier om geïnteresseerden kennis te laten maken met het boeddhistisch gedachtengoed en de wijze waarop daaraan binnen het zencentrum invulling wordt gegeven.

Blik vooruit
Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag bevindt Nederland zich nog steeds in een lockdown. Het zencentrum is al sinds 15 december 2020 weer gesloten. Hoewel het overheidsbeleid ruimte biedt voor het houden van religieuze bijeenkomsten, staat de avondklok in de weg aan het organiseren van meditatieavonden. Zodra het echter weer mogelijk is, zullen in ieder geval de wekelijkse meditatieavonden weer worden opgepakt. Voor het organiseren van zenochtenden, -dagen en -weekenden is het echter noodzakelijk dat de 1,5meter-regel niet meer in acht hoeft te worden genomen. Wij zullen het overheidsbeleid op dit punt afwachten en ons oriënteren op de mogelijkheden van vooraf testen.

PERSONELE SAMENSTELLING

Het bestuur van de stichting Suiren-Ji bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden:

Marieke van Ommeren (voorzitter)
Dennis Bosch (secretaris)
Idzard de Jong (penningmeester)

Bemmel, 7 maart 2021

Namens Suiren-Ji, Marieke van Ommeren