Jaarrekening

JAARREKENING STICHTIG SOTO-ZEN SUIREN-JI 2017

Resultaat 2017
Baten
Donaties 6.583,00
Verkoop boek  302,00
totaal: 6.885
Lasten
Huur Pand Bemmel  12.800,00
Bouw poort + aanleg tuin/vijver 3.929,90
Advertentiekosten 695,21
Bankkosten 136,60
Hosting website  109,78
Overige uitgaven (eten, huishoudelijke artikelen, etc)
 1.069,19
totaal: 18.740,68
Resultaat -11.855,68
   
Baten Suiren-Ji
 
ACTIVA  
Materiële vaste activa  2500,00 (inboedel)
Liquide middelen 4.474,00  (per 31-12-2017)
totaal: 6.974,00  
     
PASSIVA    
Eigen vermogen  4.474,00 (per 31-12-2017)
     

Toelichting bij de Jaarrekening (2017)

A. Algemeen
1. Gedurende het boekjaar 2017 waren er geen werknemers in dienst van de stichting. De vrijwilligers van de stichting zijn onbezoldigd. Ook de bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding.

2. Gedurende het gehele jaar zijn er activiteiten (open huis, beginnerstraining, zendagen en –weekenden) georganiseerd. Aangezien het opbouwen van een (deels) nieuwe Sangha nog steeds tijd vraagt, is het eigen vermogen van de stichting gebruikt om de kosten (zoals huur, etc.) te dekken . Dit ter overbrugging tot de kosten weer gedekt kunnen worden met wat aan donaties wordt ontvangen.

3. Het vermogen van Suiren-Ji is volledig opgebouwd uit de overwaarde van het pand dat in 2007 is verkocht. In 1999 heeft de stichting het pand kunnen kopen doordat een aantal personen bedragen hebben gedoneerd, geleend aan of borg hebben gestaan voor de stichting. Dit was toereikend voor de Triodos bank om de stichting een hypotheek te verstrekken. Alle leningen zijn na verkoop van het pand afgelost.

4. De stichting heeft geen leningen ontvangen noch uitstaan en ontvangt geen subsidie.

5. In 2017 is de laatste hand gelegd aan de tempel in Bemmel. Met behulp van donateurs en vrijwilligers is een traditionele Japanse tempelpoort gebouwd en een grindtuin met vijver aangelegd. Geheel in de geest van Suiren-Ji is dit low-budget en zoveel mogelijk met hergebruik van materialen gedaan.

Er zijn in 2017 meer donaties ontvangen dan in het voorgaande jaar. Veelal zijn dit incidentele donaties naar aanleiding van een oproep (zoals bijvoorbeeld voor de bouw van de poort) of van een bezoek aan de tempel (beginnertraining, zendagen/weekenden).

De stichting is zeer dankbaar voor alle donaties, groot en klein, maar helaas is het totaal aan ontvangen donaties nog niet voldoende om de vaste lasten van de stichting te kunnen dragen. De financiële reserves van de stichting zijn in 2017 zo goed als uitgeput geraakt. De financiële situatie van de stichting is begin 2018 dan ook zorgelijk te noemen.

Zoals gezegd is de stichting blij met elke donatie. Om een stabiele financiële basis te kunnen leggen voor de nabije toekomst is er echter dringend behoeft aan mensen die een maandelijkse donatie willen maken.

B. Grondslagen van de waardering en van de resultaatbepaling
1. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
2. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.
3. De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde.