Jaarrekening

JAARREKENING STICHTING SOTO-ZEN SUIREN-JI 2020

Resultaat 2020
Baten
Donaties6920,23
Boekverkoop31,00
totaal:6.951,23
Lasten
Huur Pand  Bemmel6.900
Bouw huisje bel276,79
Advertentiekosten61,60
Bankkosten170,15
Overige uitgaven (eten, huishoudelijke artikelen, etc)208,73
totaal:7.617,25
Resultaat:-660,02
Baten Suiren-Ji
ACTIVA
Materiële vaste activa2.500,00
Liquide middelen3.007,12
totaal:5.507,12
PASSIVA
Eigen vermogen3.007,12

Toelichting bij de Jaarrekening (2020)

A. Algemeen

 1. Gedurende het boekjaar 2020 waren er geen werknemers in dienst van de stichting. De vrijwilligers van de stichting zijn onbezoldigd. Ook de bestuursleden van de stichting  ontvangen geen vergoeding.
 2. In verband met de Covid19-pandemie hebben er vanaf maart geen zenochtenden, -dagen of -weekenden plaatsgevonden omdat het daarbij niet goed mogelijk is de benodigde 1,5 meter afstand te bewaren. Wel hebben in januari en september een open dag en een beginnerstraining plaatsgevonden en was er op donderdagavond meditatie voor gevorderden (doch niet gedurende de eerste en tweede lockdown.
 3. Aangezien het opbouwen van een (deels) nieuwe Sangha tijd vraagt, is het eigen vermogen van de stichting gebruikt om de kosten (zoals huur, etc.) te dekken. Dit ter overbrugging tot de kosten weer gedekt kunnen worden met wat aan donaties wordt ontvangen. Eind 2020 was het aantal donaties echter nog steeds niet toereikend om de vaste kosten te dekken.
 4. De stichting heeft geen leningen ontvangen noch uitstaan en ontvangt geen subsidie.
 5. De stichting betaalt maandelijks 575 euro huur. Dit is inclusief water, gas, licht en elektriciteit.
 6. In 2020 een nieuwe ‘beltoren’ (Shôrô) gebouwd naast de vijver en achter de traditionele tempelpoort. Geheel in de geest van Suiren-Ji is dit low-budget en zoveel mogelijk met hergebruik van materialen gedaan. De bel zelf is gedoneerd door Zeshin van der Plas.
 7. De stichting is zeer dankbaar voor alle donaties, groot en klein, maar helaas is het totaal aan ontvangen donaties nog niet voldoende om de vaste lasten van de stichting te kunnen dragen. De stichting heeft geen bijna financiële reserves meer. De financiële situatie van de stichting is dan ook penibel.
 8. Zoals gezegd is de stichting blij met elke donatie. Om een stabiele financiële basis te kunnen leggen voor de nabije toekomst is er echter dringend behoeft aan mensen die een maandelijkse donatie willen doen.

B.   Grondslagen van de waardering en van de resultaatbepaling

 1. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
 2. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.
 3. De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde.