Wie zijn wij

De oprichter Zeshin van der Plas is sinds 3 mei 2021 met emeritaat.
en zal bij hoge uitzondering op verzoek sesshins bijwonen.
De dagelijkse taken zijn overgedragen aan Lerares Jisho Geurink.
Vanaf 3 mei 2021 ligt nu het centrum in handen van Shiho (嗣 法) Hongen Jiko Dubelaar.

Stichting
Suiren-Ji is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De doelstelling van de stichting is het zenboeddhisme in zijn breedste vorm te verbreiden. In praktijk betekent dit het bewerkstelligen van een bewustzijnsverbreding. Je leert namelijk inzien waaraan afzonderlijke zaken hun bestaansrecht ontlenen. Hoe zou je kunnen leven zonder buitenwereld? Als je dit beseft, ontstaat als vanzelf een vreedzamer en tolerantere houding jegens de buitenwereld.

Digiprove sealAuteursrechtelijk beschermd door Digiprove © 2021