Over ons

Het zencentrum is gesloten. Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats en is het evenmin mogelijk om het zencentrum te bezoeken. In de afgelopen jaren is het ons gelukt om met een klein groepje vrijwilligers kortere en langere retraites aan te bieden en doordeweekse trainingen te verzorgen. Op dit moment hebben wij echter niet genoeg vrijwilligers om het zencentrum draaiende te houden. De tijdelijke sluitingen als gevolg van de coronamaatregelen hebben ook zijn invloed gehad op de financiële reserves doordat het aantal donaties en vaste donateurs fors is afgenomen. Het tekort aan vrijwilligers en donateurs heeft ons doen besluiten om de deuren in ieder geval tijdelijk te sluiten. Wij willen voor nu iedereen bedanken die zich de afgelopen jaren voor het zencentrum heeft ingezet en onze activiteiten hebben bijgewoond.

De oprichter Zeshin van der Plas is sinds 3 mei 2021 met emeritaat en zal bij hoge uitzondering op verzoek sesshins bijwonen.
De dagelijkse taken zijn overgedragen aan Lerares Jisho Geurink.
Vanaf 3 mei 2021 ligt nu het centrum in handen van Shiho (嗣 法) Hongen Jiko Dubelaar.

Stichting

Suiren-Ji is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De doelstelling van de stichting is het zenboeddhisme in zijn breedste vorm te verbreiden. In praktijk betekent dit het bewerkstelligen van een bewustzijnsverbreding. Je leert namelijk inzien waaraan afzonderlijke zaken hun bestaansrecht ontlenen. Hoe zou je kunnen leven zonder buitenwereld? Als je dit beseft, ontstaat als vanzelf een vreedzamer en tolerantere houding jegens de buitenwereld.