Beleidsplan

MEERJARIG BELEIDSPLAN SURIEN-JI d.d. 1 februari 2019

Doelstelling
Sinds 1993 biedt Stichting Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zenmeditatie in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting is het bevorderen van de interesse en de studie, het beoefenen en verbreiden van het zenboeddhisme.

Te verrichten activiteiten
Het zencentrum heeft op 19 april 2015 zijn deuren geopend op een nieuwe locatie in Bemmel. Het fungeert als een volwaardige vervanging voor de tempel in Leiden. Naast een meditatieruimte (zendo), bevat het ook een schrijnruimte, een aparte ruimte om te eten en groepen te ontvangen en een aparte slaapruimte annex bibliotheek. De locatie in Bemmel is bij uitstek geschikt voor het organiseren van meerdaagse retraites waarbij deelnemers op zencentrum kunnen overnachten (mannen en vrouwen gescheiden). In 2018 zijn twee sesshins worden georganiseerd (7-daagse retraites). Tevens zijn er in 2018 (en de daaraan voorafgaande jaren) diverse zenochtenden, -dagen en -weekenden georganiseerd. De bedoeling is om de frequentie daarvan in de toekomst op te voeren. Voorwaarde daarbij is wel dat er vrijwilligers beschikbaar zijn die de activiteiten kunnen verzorgen/begeleiden.

Op de woensdagavond en donderdagavond is meditatie voor gevorderden waarbij geïnteresseerden vrijelijk kunnen inlopen en kunnen deelnemen aan de meditatie zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. De doel is mensen kennis te laten maken met het zenmeditatie en de rituelen die aan het zenboeddhisme verbonden zijn. Tevens wordt daarmee gewerkt aan het bouwen van een (nieuwe) sangha. Met dat doel worden tevens drie keer per jaar open dagen georganiseerd, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Tot slot worden er meermalen per jaar beginnerscursussen aangeboden. Vanaf 20 februari 2019 is er ook op de woensdagochtend gelegenheid om te mediteren tussen 9.30 en 11.00 uur.

Onderdeel van de zenbeoefening is ook het houden van ceremonies. Deze vinden plaats op gezette tijden plaats zoals bij de viering van de geboorte van boeddha (hanamatsuri). Ceremonies maken echter ook onderdeel uit van de dagelijkse zenbeoefening. Daarvoor is een aparte ruimte ingericht (de hondo). In het verleden vonden ook ‘huwelijksvoltrekkingen’ bij Surien-Ji plaats. Daar is ook nu weer ruimte toe. In 2018 vond er voor het eerst een begrafenisceremonie plaats.

Voorlichting van het bredere publiek over de inhoud van het zenboeddhisme zien wij als een belangrijke taak van het zencentrum en daarbij betrokken vrijwilligers. Die taak krijgt gestalte door bovengenoemde activiteiten, maar ook door het uitbrengen van een nieuwsbrief en het publiceren op verschillende media (zoals het boeddhistisch dagblad waar veel artikelen van de oprichter van het zencentrum te vinden zijn). Ook op de website was altijd veel informatie te vinden over het zenboeddhisme. In 2018 is een nieuwe website gebouwd, een deel van de informatie moet nog worden overgezet en dat zal in 2019 gebeuren. In 2018 zijn er verschillende schoolklassen op bezoek geweest. De bedoeling is om dit type activiteiten ten behoeve van grotere publiek in de nabije toekomst uit te bouwen.

Het heeft echter prioriteit om te bouwen aan een sangha en een vaste club mensen die bereid zijn om op vrijwillige basis activiteiten ten behoeve van het zencentrum te verrichten.

Donaties
Suiren-Ji wordt door donaties in stand gehouden. Voor de activiteiten wordt in beginsel alleen een vrijwillige bijdrage naar eigen inzicht gevraagd (dana). Op de website worden bedragen genoemd die als richtsnoer kunnen dienen. Deze richtbedragen zijn bewust laag gehouden zodat ook minder financieel draagkrachtige personen zich vrij voelen om deel te nemen. Het zencentrum biedt een plek voor iedereen die zenmeditatie wil beoefenen. Financiën mogen daarbij geen belemmering zijn. Alleen voor een meerdaagse retraites en de introductietraining zenmeditatie wordt een vast bedrag gevraagd om in de kosten te voorzien. Ook die bedragen zijn laag in vergelijking met wat er bij andere (commerciële) zencentra wordt gevraagd. Echter, ook hiervoor geldt dat als betrokkene het bewuste bedrag niet kan opbrengen, dat daarvan in overleg kan worden afgeweken.

Er komen ook donaties binnen die niet gerelateerd zijn aan activiteiten, maar die afkomstig zijn van personen die het zencentrum Suiren-Ji en/of het boeddhistisch gedachtengoed een warm hart toedragen.

Het zencentrum drijft verder geheel op de inzet van vrijwilligers. Niemand van het bestuur of van de leraren ontvangt salaris of enige vergoeding. Suiren-Ji heeft geen winstoogmerk.

Besteding
De inkomsten worden uitsluitend gebruikt om de vaste kosten van huur van de tempel en te organiseren activiteiten te kunnen dekken. Daaronder moeten ook advertenties ten behoeve van bekendmaking van die activiteiten onder breder publiek worden begrepen. Tevens moeten er boodschappen worden gedaan ten behoeve van de activiteiten die worden ondernomen (zenochtenden, dagen, weekenden en weken). Kleine uitgaven worden gedaan met behulp van de pinpas van het zencentrum of uit de donaties uit het offerblok betaald. Voor grotere uitgaven is toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

De uitgaven die worden gedaan ten behoeve van de inrichting van de tempel en de tuin worden laag gehouden door zoveel mogelijk gebruik te maken van hergebruikte materialen. Op die manier wordt ook bijgedragen aan een duurzame samenleving.

Het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting. Er is in de afgelopen periode aanzienlijk geïnvesteerd in de inrichting van de tempel en de tuin. De stichting betaalt tevens huur voor het pand. Het aantal vaste donateurs is met het vertrek uit Leiden aanzienlijk teruggelopen. Het zencentrum heeft de eerste periode flink ingeteerd op het eigen het eigen vermogen van de stichting dat is vergaard met de verkoop van het pand in Leiden in 2006. Echter, sinds 2017 stijgt het aantal donaties weer.

Digiprove sealAuteursrechtelijk beschermd door Digiprove © 2018