Jaarrekening

JAARREKENING STICHTIG SOTO ZEN-CENTRUM SUIREN-JI 2015

 

Staat van baten en lasten

Baten

Donaties 2125,00
Terugontvangen borg huurato 75,81

Totaal:                                                                                                 2200,81

 

Lasten

Bankkosten 49,70
Hosting website 124,22
Verbouwingskosten tempel Bemmel 12.197,49
Huur pand Bemmel (incl. gas, licht en electra) 22.200,00
Advertentiekosten 973, 83

Totaal:                                                                                                     35.545,24

Resultaat: 33.344,43 euro

 

 

BALANS Suiren-Ji per 31-12-2015

ACTIVA

Materiële vaste activa  2500,00 (inboedel)

Liquide middelen 30.608,87 (per 31-12-2015)

totaal: 33.108,87

PASSIVA

Eigen vermogen 33.108,87 (per 31-12-2015)

 

Toelichting bij de Jaarrekening (2015)

A.   Algemeen

Gedurende het boekjaar 2015 waren er geen werknemers in dienst van de stichting. De vrijwilligers van de stichting zijn onbezoldigd. Ook de bestuursleden van de stichtingontvangen geen vergoeding.

In de loop van 2015 is de verbouwing afgerond van de ruimte waarin Suiren-Ji haar tempel heeft ondergebracht. In het voorjaar zijn de eerste activiteiten (open huis, beginnerstraining) georganiseerd. Aangezien het opbouwen van een (deels) nieuwe Sangha tijd vraagt, is het eigen vermogen van de stichting gebruikt om de kosten (zoals huur, etc.) te dekken. Dit ter overbrugging tot de kosten weer gedekt kunnen worden met wat aan donaties wordt ontvangen.

Het vermogen van Suiren-Ji is volledig opgebouwd uit de overwaarde van het pand dat in 2007 is verkocht. In 1999 heeft de stichting het pand kunnen kopen doordat een aantal personen bedragen hebben gedoneerd, geleend aan of borg hebben gestaan voor de stichting. Dit was toereikend voor de Triodos bank om de stichting een hypotheek te verstrekken. Alle leningen zijn na verkoop van het pand afgelost.

De stichting heeft geen leningen ontvangen noch uitstaan en ontvangt geen subsidie.

In 2014 is de stichting begonnen met het inrichten van de tempel in Bemmel. Het pand wordt m.i.v. januari 2015 gehuurd. De inrichting is in de loop van 2015 afgerond. Dit is later dan oorspronkelijk gepland. De totale kosten van de verbouwing vallen binnen het door het bestuur gestelde budget.

 

B.   Grondslagen van de waardering en van de resultaatbepaling

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

 

 

Nieuws