Beleidsplan

MEERJARIG BELEIDSPLAN SOTO ZEN-CENTRUM SUIREN-JI  2015 – 2018

Doelstelling

Sinds 1993 biedt Stichting Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zen-meditatie (zazen) in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting is het bevorderen van de interesse en de studie, het beoefenen en verbreiden van het zenboeddhisme.

Te verrichten activiteiten

Na twintig jaar zen-onderricht in Leiden te hebben gegeven, heeft Suiren-Ji op 19 april 2015 haar deuren geopend op een nieuwe locatie in Bemmel. Het centrum  fungeert als een volwaardige vervanging voor de tempel in Leiden. Naast een meditatieruimte (zendo), bevat het ook een schrijnruimte, een aparte ruimte om te eten en groepen te ontvangen en twee slaapruimtes annex bibliotheek. De nieuwe locatie in Bemmel is bij uitstek geschikt voor het organiseren van meerdaagse retraites waarbij deelnemers op het zen-centrum kunnen overnachten. In 2016 zijn twee sesshins  georganiseerd (7-daagse retraites). De bedoeling is de frequentie daarvan in de toekomst op te voeren. In 2017 willen we drie sesshin houden en in 2018 vier sesshins. Voorwaarde daarbij is dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn die de sesshins kunnen verzorgen.

Op de woensdagochtend en -avond is meditatie voor gevorderden waarbij geïnteresseerden vrijelijk kunnen inlopen en kunnen deelnemen aan de zen-meditatie zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. De doel is mensen kennis te laten maken met het zenmeditatie en de rituelen die aan het zenboeddhisme verbonden zijn. Tevens wordt daarmee gewerkt aan het bouwen van een (nieuwe) sangha (gemeenschap). Met dat doel worden drie keer per jaar open dagen georganiseerd, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Tot slot worden er meermalen per jaar beginnerscursussen aangeboden. Hiervoor wordt een onkostenvergoeding gevraagd.  

Naast een vaste avond voor zen-meditatie worden er in de weekenden zenochtenden en -dagen georganiseerd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, deze is vrijblijvend. Het streven is in de nabije toekomst meer avonden en ochtenden open te stellen voor zen-meditatie. Het heeft echter prioriteit de komende jaren te bouwen aan een sangha en een vaste club mensen die bereid is om op vrijwillige basis activiteiten ten behoeve van het zen-centrum te verrichten.

Onderdeel van de zen-beoefening is ook het houden van ceremonies. Deze vinden plaats op gezette tijden zoals bij de viering van de geboorte van boeddha op 8 april (hanamatsuri). Ceremonies maken echter ook onderdeel uit van de dagelijkse zen-beoefening. Daarvoor is een aparte schrijnruimte ingericht (de hondo). In het verleden vonden ook huwelijksceremonies en begrafenisrituelen bij Suiren-Ji plaats. Het streven is dit ook weer in de toekomst uit te kunnen voeren. Ook hier is voorwaarde de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers die deze ceremonies kunnen uitvoeren.  

Voorlichting van het bredere publiek over de inhoud van het zenboeddhisme zien wij als een belangrijke taak van het zencentrum en daarbij betrokken vrijwilligers. Die taak krijgt gestalte door bovengenoemde activiteiten, maar ook door het uitbrengen van een nieuwsbrief en het publiceren op verschillende media, zoals het online Boeddhistisch Dagblad waar veel artikelen van de oprichter van het zen-centrum te vinden zijn. De publicaties die op de oude website stonden moeten nog worden overgezet naar de nieuwe omgeving, zodat het soto zen gedachtengoed ook via de eigen website gedeeld kan worden. De oude website was een rijke bron van informatie die frequent werd bezocht. In het verleden werden er ook bezoeken aan scholen gebracht. Het streven is dit in de toekomst weer te gaan oppakken.  

Donaties

Suiren-Ji wordt door donaties in stand gehouden. Alleen voor een sesshin (retraite van een week) en de introductietraining zen-meditatie wordt een onkosten vergoeding gevraagd. Het zencentrum drijft verder geheel op  inzet van vrijwilligers. Niemand van het bestuur of van de leraren ontvangt salaris of enige vergoeding. Suiren-Ji heeft geen winstoogmerk.

Besteding

De inkomsten worden uitsluitend gebruikt om de vaste kosten van gas, licht, water en huur van de tempel te kunnen betalen en de kosten van te organiseren activiteiten te kunnen dekken (onder andere thee, wierook, levensmiddelen). Daaronder moeten ook advertenties ten behoeve van bekendmaking van die activiteiten onder breder publiek worden begrepen. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Het zencentrum draait geheel op de inzet van vrijwilligers.

Het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. Hoewel voor de inrichting van het zen-centrum veel gebruik is gemaakt van bestaande materialen afkomstig uit het pand in Leiden, hebben we in de opbouw van het zen-centrum ook moeten investeren in de inrichting van de tempel. De stichting betaalt tevens gas, licht en water en huur voor het pand. Het aantal vaste donateurs is sinds het vertrek uit Leiden teruggelopen. Bovendien bevindt het zen-centrum zich nog in de opbouwfase en draait het nog lang niet op volle kracht, waardoor de inkomsten laag zijn. Op dit moment teert het zen-centrum dan ook met name in op het eigen vermogen van de Stichting. Dit vermogen is vergaard met de verkoop van het pand in Leiden in 2007. Het streven is dat de inkomsten met de activiteiten en de komst van nieuwe donateurs weer toeneemt, zodat het zen-centrum uiteindelijk weer kostendekkend kan draaien.

 

Nieuws

sesshin

Deze week (van 2-9 maart) vindt een sesshin plaats in het zencentrum, een 7-daagse stilte retraite. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in de avond mee te komen zitten.